Spoznajmo vodo

Izhodišča za rabo vodnih teles – Spoznajmo vodo


Potapljaško društvo Murska Sobota je vodilni partner v projektu »Spoznajmo vodo«. Skupaj s projektnimi partnerji Občina Dobrovnik in Mojca Makovec Haložan s.p., poslovno svetovanje bomo izvajali operacijo na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. Cilj operacije je pridobivanje informacij o stanju vodnih teles na območju LAS Pri dobrih ljudeh in izboljšanje stanja na področju informiranosti o stanju vodnih teles ter ohranjanje naravnega okolja in biotske raznovrstnosti na območju LAS Pri dobrih ljudeh. Ob tem operacija sledi SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in prednostnim nalogam politike razvoja podeželja in horizontalnim ciljem EU. V sklopu operacije bomo izvedli kartiranja vodnih teles in izdelali nazorne upodobitve dobljenih rezultatov, kar predstavlja pomembno informacijo o specifiki in lastnostih posameznega vodnega telesa. Dolgoročno želimo doseči, da se ljudje in ključni deležniki seznanijo s stanjem vodnih teles na območju LASa Pri dobrih ljudeh in da tudi lokalno prebivalstvo pripomore k izboljšanju stanja (odpadki, gnojila, zaščita in varovanje pred utopitvami …). Na območju LAS Pri dobrih ljudeh nimamo nobenih specifičnih informacij o morfologiji vodnih teles in bomo s pomočjo operacije prišli do aktualnih informacij glede stanja pod vodo (naravne in druge ovire, dostopnost in utrjenost nabrežin, onesnaženost, prisotnost tujerodnih invazivnih vrst, itd.). S tem bomo pripomogli k ohranjanju stanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti ter tudi prispevali k ostalim ciljem tematskih področij ukrepanja (izboljšati življenjsko razmere prebivalcev na območju LAS, varovanje in razvoj naravnega okolja ter trajnostna raba razpoložljivih virov). Aktivnosti v operaciji bodo tudi vključevale mlade, ki jih zanima naravoslovje, naravovarstvo, prostovoljstvo in reševanje. Mladi se bodo vključevali v odstranitev tujerodnih invazivnih vrst, usposabljanja in prostovoljstva ter v aktivnosti reševanja in zaščite in ozaveščanja.